Wednesday, 27 February 2013

Kekuasaan dan Imarah di Kalangan Bangsa Arab

RAJA-RAJA DI SYAMPada masa bangsa Arab masaih nomaden, suku-suku Qudha’ah pun juga masih bermigrasi ke berbegai daerah di pinggiran Syam dan mereka menetap di sana. Mereka adalah Bani Sualih bin Haiwan, di antara mereka adalah Bani Dhaj’am bin Sulaih, yang dikenal dengan sebutan Ad-Dhaja’amah. Mereka dipergunakan bangsa Romawi seabagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab sekaligus benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persia. Untuk itu bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini, hal ini berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka yang dikenal adalah Ziyad bin Habulah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua Masehi hingga akhir abad itu. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan, yang dapat mengalahkan Adh-Dhaja’amah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibukotanya adalah Dumatul-Jandal. Suku Ghassan ini terus berkuasa sebagai kaki tangan imperium Romawi, hingga meletus Perang Yarmuk pada tahun 13 H. Raja mereka yang terakhir, Jabalah bin Al-Aiham. Ia memeluk Islam pada masa Amirul-Mukminin Umar bin Al-Khaththab
Artikel sebelumnya:


Nabi Muhammad Memohonkan Syafaat Untuk Seluruh Umat

Syafaat Untuk Seluruh UmatRasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
Saya adalah pemimpin semua orang pada hari kiamat. Tahukah kalian sebabnya apa? AllahSubhanahu wa Ta’ala mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir di suatu dataran tinggi. Mereka dapat dilihat oleh orang yang melihat dan dapat mendengar orang yang memanggil. Matahari dekat sekali dari mereka. Semua orang mengalami kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak mampu memikulnya. Lantas orang-orang berkata, ‘Apakah kalian tidak tahu sampai sejauh mana yang kalian alami ini? Apakah kalian tidak memikirkan siapa yang dapat memohonkan syafaat kepada Rabb untuk kalian?’ Lantas sebagian orang berkata kepada sebagian lain, ‘Ayah kalian semua, Nabi Adam ‘alaihissalam’.
Mereka pun mendatangi beliau, lalu mereka berkata, ‘Wahai Nabi Adam! Engkau adalah ayah semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta’ala menciptakanmu dengan kekuasaan-Nya dan meniupkan ruh-Nya ke dalam tubuhmu. Allah Subhanahu wa Ta’ala juga memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, sehingga mereka pun bersujud kepadamu. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan tempat tinggal kepadamu di surga. Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabbmu untuk kami? Bukankah engkau tahu apa yang kami alami dan sampai sejauh apa menimpa kami?’ Nabi Adam ‘alaihissalam menjawab, ‘Sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah Dia murka seperti ini sebelumnya dan Dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh, Dia melarangku akan suatu pohon, tetapi saya berbuat maksiat. Diriku, diriku, diriku. Pergilah ke selain aku. Pergilah kepada Nabi Nuh ‘alaihissalam’.
Lantas mereka mendatangi Nabi Nuh ‘alaihissalam, lalu mereka berkata, ‘Wahai Nuh! Engkaulah Rasul pertama di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menyebut dirimu hamba yang banyak bersyukur. Bukankah engkau mengetahui apa yang sedang kita alami sekarang? Sudilah kiranya engkau memohonkan syafaat kepada Rabbmu untuk kami?’ Nabi Nuh ‘alaihissalam menjawab, ‘Sungguh, hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah Dia murka seperti ini sebelumnya dan Dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh, saya mempunyai suatu dosa mustajab yang telah saya gunakan untuk mendoakan kebinasaan pada kaumku. Diriku, diriku, diriku, pergilah ke selain aku. Pergilah pada Nabi Ibrahim ‘alaihissalam’.
Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim ‘alaihissalam, lalu mereka bertanya, ‘Wahai Ibrahim! Engkau adalah Nabi Allah dan kekasih Allah di antara penduduk bumi. Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Bukankah engkau telah mengetahui keadaan yang sedang kami alami?’ Lalu Nabi Ibrahim ‘alaihissalam menjawab, ‘Sungguh, hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah Dia murka seperti ini sebelumnya dan Dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sesungguhnya saya pernah berdusta sebanyak tiga kali. Diriku, diriku, diriku, pergilah ke selain aku. Pergilah pada Nabi Musa ‘alaihissalam’.
Selanjutnya mereka mendatangi Nabi Musa ‘alaihissalam, lalu mereka berkata, ‘Wahai Nabi Musa! Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberi keutamaan kepadamu dengan kerasulan dan kalam-Nya yang melebihi orang lain. Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kita alami?’ Lantas Nabi Musa ‘alaihissalam menjawab, ‘Sungguh, hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah Dia murka seperti ini sebelumnya dan Dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh, saya pernah membunuh seorang manusia padahal saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Diriku, diriku, diriku, pergilah ke selain aku. Pergilah pada Nabi Isa ‘alaihissalam’.
Setalah itu, mereka pun mendatangi Nabi Isa ‘alaihissalam, lalu mereka berkata, ‘Wahai Nabi Isa! Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan yang diciptakan dengan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) ruh dari-Nya. Engkau dapat berbicara dengan orang-orang ketika masih dalam buaian. Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kita alami?’ Lantas Nabi Isa ‘alaihissalam menjawab, ‘Sungguh, hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah Dia murka seperti ini sebelumnya dan Dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya.’ Nabi Isa tidak menyebutkan dosa yang diperbuatnya. ‘Diriku, diriku, diriku, pergilah ke selain aku. Pergilah pada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam’.
Lalu mereka mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, selanjutnya mereka berkata, ‘Wahai Muhammad! Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan penutup para nabi. AllahSubhanahu wa Ta’ala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mohonkanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kita. Bukankah engkau mengetahui keadaan yang sedang kita alami?’ Lantas saya berangkat hingga saya sampai di bawah Arsy. Kemudian saya bersujud kepada Rabbku. Lantas Allah Subhanahu wa Ta’ala ajarkan padaku pujian-pujian kepada-Nya serta keindahan sanjungan terhadap-Nya yang belum pernah Dia ajarkan kepada selain diriku. Lalu dikatakan, ‘Wahai Muhammad! Angkatlah kepadamu. Ajukanlah permohonan, niscaya permohonanmu dikabulkan. Mohonlah syafaat, pastilah akan diterima syafaatmu.’ Selanjutnya aku mengangkat kepalaku, lalu saya berkata, ‘Ummatku, wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku, ummatku wahai Rabbku!’ Lantas dikatakan, ‘Wahai Muhammad! Masukkanlah umatmu yang tidak peru dihisab dari pintu surga ke sebelah kanan. Mereka juga sama dengan orang-orang lain di selain pintu tersebut.’ Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Demi Dzat yang mengauasai diriku, sesungguhnya jarak anara dua daun pintu dari beberapa daun pintu surga sama dengan jarak antara Mekah dan Hajar atau antara Mekah dan Bushra’.”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Sumber: Hiburan Orang-orang Shalih, 101 Kisah Segar, Nyata dan Penuh Hikmah, Pustaka Arafah Cetakan 1


Kisah Anak yang Melakukan Qiyamul lail

Cerita Menarik ( Kisah Anak yang Melakukan Qiyamul lail )


Syekh Ibnu Zhafar al-Makki mengatakan,
“Saya dengar bahwa Abu Yazid Thaifur bin Isa al-Busthami radhiyallahu ‘anhu ketika menghafal ayat berikut:
“Wahai orang yang berselimut (Muhammad)! Bangunlah (untuk shalat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil.” (QS. Al-Muzzammil: 1-2)
Dia berkata kepada ayahnya, ‘Wahai Ayahku! Siapakah orang yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam ayat ini?’ Ayahnya menjawab, ‘Wahai anakku! Yang dimaksud ialah Nabi Muhammadshallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Dia bertanya lagi, ‘Wahai Ayahku! Mengapa engkau tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?’ Ayahnya menjawab, ‘Wahai anakku! Sesungguhnya qiyamul lail terkhusus bagi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan diwajibkan baginya tidak bagi umatnya.’ Lalu dia tidak berkomentar.”
“Ketika dia telah menghafal ayat berikut:
‘Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu.’ (QS. Al-Muzzammil: 20)
Lalu dia bertanya, ‘Wahai Ayahku! Saya mendengar bahwa segolongan orang melakukan qiyamul lain, siapakah golongan ini?’ Ayahnya menjawab, ‘Wahai anakku! Mereka adalah para sahabat –semoga ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala selalu terlimpa kepada mereka semua.’ Dia bertanya lagi, ‘Wahai ayahku! Apa sisi baiknya meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallamdan para sahabatnya?’ Ayahnya menjawab, ‘Kamu benar anakku.’ Maka, setelah itu ayahnya melakukan qiyamul lail dan melakukan shalat.”
“Pada suatu malam Abu Yazid bangun, ternyata ayahnya sedang melaksanakan shalat, lalu dia berkata, ‘Wahai ayahku! Ajarilah aku bagaimana cara saya bersuci dan shalat bersamamu?’ Lantas ayahnya berkata, ‘Wahai anakku! Tidurlah, karena kamu masih kecil.’ Dia berkata, ‘Wahai Ayahku! Pada hari manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatannya, saya akan berkata kepada Rabbku, ‘Sungguh, saya telah bertanya kepada ayahku tentang bagaimana cara bersuci dan shalat, tetapi ayah menolak menjelaskannya. Dia justru berkata, ‘Tidurlah! Kamu masih kecil’ Apakah ayah senang jika saya berkata demikian?’.” Ayahnya menjawab, ‘Tidak. Wahai anakku! Demi Allah, saya tidak suka demikian.’ Lalu ayahnya mengajarinya sehingga dia melakukan shalat bersama ayahnya.”
Sumber: Hiburan Orang-orang Shalih, 101 Kisah Segar, Nyata dan Penuh Hikmah, Pustaka Arafah Cetakan 1


Iblis Lebih Takut Kepada Orang Yang Berilmu Dibanding Ahli Ibadah

Cerita Menarik ( Iblis Lebih Takut Kepada Orang Yang Berilmu Dibanding Ahli Ibadah )


Diriwayatkan bahwa seseorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israil beribadah kepada AllahSubhanahu wa Ta’ala di biaranya yang terletak di atas gunung. Pada suatu hari sebagaimana bisa dia keluar dari tempat ibadahnya untuk berkeliling merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta’ala di sekitar tempat ibadahnya. Di sela-sela dia berkeliling ini, dia melihat di jalan sesosok manusia yang menebarkan bau tidak sedap darinya. Ahli ibadah itu berpaling menuju ke tempat lain, sehingga dia terlindungi dari tercium bau ini. Ketika itu setan menampakkan diri dalam bentuk seorang laki-laki shalih yang memberi nasihat. Setan berkata kepadanya, “Sungguh amal-amal kebaikanmu telah menguap (sirna), dan persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala.” Lantas si ahli ibadah persediaan amal kebaikanmu tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala.” Lantas si ahli ibadah bertanya, “Mengapa?” Dia menjawab, “Karena engkau enggan mencium bau anak cucu Adam semisal kamu.” Ketika wajah si ahli ibadah terlihat sedih, setan pun pura-pura merasa kasihan dan memberinya nasihat, “Jika engkau ingin agar Allah Subhanahu wa Ta’ala mengampuni kesalahanmu, saya akan memberi nasihat kepadamu agar engkau mencari tikus gunung, lalu engkau gantungkan tikus itu di lehermu seraya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala sepanjang hidupmu. Si ahli ibadah yang bodoh ini pun melaksanakan nasihat setan yang sengaja mencari kesempatan ini. Selanjutnya, si ahli ibadah memburu tikus gunung. Dia pun terus-menerus beribadah dengan membawa najis dari enam puluh tahun sampai dia meninggal dunia (semua ibadahnya pun tidak sah).
terdapat riwayat bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda mengomentari kisah tersebut, “Suatu masalah ilmiah –atau majelis ilmu- lebih baik daripada beribadah enam puluh tahun.”
Diriwayatkan dari Syaikh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu ‘anhu bahwa pada suatu hari beliau sedang berjalan di tempat lapang, tiba-tiba muncul cahaya terang di ufuk, kemudian dia mendengar suara memanggil, “Wahai Abdul Qadir saya adalah Rabbmu. Sungguh, telah aku halalkan untukmu semua hal-hal yang haram.” Lantas Abdul Qadir berkata, “Enyahlah kau, wahai makhuk terkutuk!” Seketika itu, cahaya tersebut berubah menjadi gelap. Tiba-tiba muncul suara mengatakan, “Wahai Abdul Qadir! Sungguh, engkau telah selamat dariku lantaran pengetahuanmu tentang Rabbmu dan ilmu fikihmu. Sesungguhnya aku telah menyesatkan tujuh puluh orang dari kalangan ahli ibadah senior dengan cara seperti ini. Seandainya tidak karena ilmu, pastilah aku dapat menyesatkanmu seperti mereka.”
Diriwayatkan bahwa Nabi Isa ‘alaihissalam pada suatu hari berdiam di atas gunung. Lantas Iblismendatanginya dan berkata kepadanya, “Bukanka engkau mengatakan bahwa manusia yang telah dikehendaki mati oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, pastilah dia mati?” Nabi Isa ‘alaihissalam menjawab, “Iya.” Iblis bertanya lagi, “Kalau tidak?” Dia menjawab, “Tidak akan mati.” Ketika itu Iblis –laknat Allah atasnya- berkata kepada Nabi Isa ‘alaihissalam, “Kalau demikian, lemparkanlah dirimu dari atas gunung. Apabila Allah Subhanahu wa Ta’ala menghendaki engkau mati, amak engkau akan mati. Dan jika Dia tidak menghendaki, maka engkau tidaka kan mati.” Lantas Nabi Isa berkata kepadanya, “Enyahlah kau, wahai makhluk terkutuk! Sesungguhnya Allah-lah yang menguji hamba-Nya. Sedangkan hamba-Nya tidak berhak menguji-Nya.”
Diriwayatkan bahwa Imam Syafi’i pada suatu hari sedang duduk di majelis pengajiannya. Tiba-tiba Iblis –laknat Allah untuknya- ikut duduk di antara murid-murid Imam Syafi’i dalam rupa seorang laki-laki seperti mereka, kemudian dia mengajukan pertanyaan sebagai berikut, “Bagaimana pendapatmu mengenai Dzat yang menciptakanku sesuai kehendak-Nya dan Dia menjadikanku sebagai hamba sesuai kehendak-Nya. Setelah itu, jika Dia berkehendak, Dia memasukanku ke dalam surga. Jika Dia berkehendak, Dia memasukanku ke dalam neraka. Apakah Dia berbuat adil atau berbuat zhalim dalam hal tersebut?” Berkat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta’ala, Imam Syafi’i dapat mengenali Iblis, lantas beliau menjawabnya dengan mengatakan, “Hai kamu! Jika Dia menciptakanmu sesuai apa yang engkau kehendaki, maka Dia berbuat zhalim kepadamu. Jika Dia menciptakanmu sesuai apa yang Dia kehendaki, amak Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan-Nya.”
Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil berpuasa selama tujuh puluh tahun. Setiap tahunnya hanya tujuh hari dia tidak berpuasa. Lantas dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar diperlihatkan bagaimana setan menggoda manusia. Ketika sampai waktu yang cukup lama dia masih saja tidak melihat hal tersebut, maka dia berkata, “Seandainya saya meneliti kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku kepada Rabbku niscaya lebih baik dari apa yang saya mohon ini.” Kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus malaikat kepadanya, lalu malaikat berkata, “Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutusku. Dia berkata kepadamu, ‘Sesungguhnya perkataan yang baru saja engkau ucapkan lebih Kucintai dari pada ibadahmu yang telah lalu. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta’ala telah membuka tabir matamu, maka lihatlah!’.” Lalu dia pun dapat melihat. Ternyata bala tentara Iblis mengelilingi bumi. Dengan demikian, tidak ada seorang pun melainkan dikerubuti setan sebagaimana lalat mengerubuti bangkai. Lantas dia berkata, “Wahai Rabbku! Siapakah yang dapat selamat dari hal ini?” Rabb menjawab, “Orang yang mempunyai wara dan lemah lembut.”
Dikatakan bahwa di pagi hari Iblis mengumumkan kepada bala tentaranya di bumi. Ia berkata, “Barangsiapa menyesastkan seorang muslim, maka saya akan memakaikan mahkota kepadanya.” Lalu salah satu dari bala tentara setan berkata kepadanya, “Saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia menceraikan istrinya.” Iblis berkata, “Ia hampir menikah.” Bala tentara lain lapor, “Saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia durhaka kepada orang tuanya.” Iblis berkata, “Dia hampir berbakti kepada kedua orang tuanya.” Bala tentara lain lagi berkata, “Saya terus menerus menggoda si fulan sehingga dia berbuat zina.” Iblis berkata, “Bagus kamu.” Bala tentara lain lagi berkata, “Saya terus menerus menggoda si fulan sehingga dia minum arak.” Iblis berkata, “Bagus kamu.” Bala tentara lain lagi berkata, “Saya terus-menerus menggoda si fulan sehingga dia membunuh.” Iblis menjawab, “Bagus, kamu, kamu.”
Dikatakan bahwa setan berkata kepada seorang perempuan, “Kamu adalah separuh dari bala tentaraku. Kamu adalah anak panah yang saya lemparkan yang tidak akan pernah meleset. Kamu adalah tempat rahasiaku. Kamu adalah utusanku untuk memenuhi kebutuhanku.”
Al-Hasan menceritakan bahwa ada sebuah pohon yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta’ala, lalu seorang laki-laki mendatangi pohon tersebut seraya berkata, “Sungguh, saya akan menebang pohon ini.” Dia datang untuk meneabgn pohon ini dengna penuh amarah murni karena AllahSubhanahu wa Ta’ala. Lantas Iblis menemuinya dalam bentuk manusia, lalu dia berkata, “Apa yang engkau inginkan?” Lelaki tersebut menjawab, “Saya ingin menebang pohon yang disembah selain AllahSubhanahu wa Ta’ala.” Iblis berkata, “Jika engkau tidak menyembah pohon ini, maka apakah orang yang menyembahnya mengganggumu?” Dia menjawab, “Sungguh, saya akan menebangnya.” Lalu setan berkata kepadanya, “Apakah kamu mau sesuatu yang lebih baik buatmu, yaitu kamu tidak menebangnya dan setiap hari kamu mau sesuatu yang lebih baik buatmu, yaitu kamu tidak meneabngnya dan setiap hari kamu mendapati dua dinar di bantalmu di pagi hari.” Dia bertanya, “Dari siapa dua dinar tersebut?” Setan menjawab, “Dariku untukmu.” Selanjutnya dia pulang. Dia pun menemukan dua dinar di bantalnya. Setelah itu, keesokan harinya dia tidak menemukan apa-apa di bantalnya, lalu dia bangkit dengan penuh emosi hendak menebang pohon. Lantas setan menjelma dalam bentuk manusia berkata, “Apa yang engkau inginkan?” Dia menjawab, “Saya ingin menebang pohon yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta’ala.” Setan berkata, “Kamu bohong. Kamu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya.” Dia masih tetap pergi untuk menebang pohon, lalu setan membantingnya ke tanah dan mencekiknya sampai hampir mati. Lalu setan dengan penuh emosi murni karena Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengalahkanmu, maka saya menipu kamu dengan dua dinar, lalu aku tidak memberikan lagi. Ketika engkau datang dengan penuh emosi karean dua dinar, maka saya dapat menguasai kamu.”
Diceritakan bahwa Iblis –laknat Allah atasnya- pernah muncul di hadapan Fir’aun dalam bentuk seorang laki-laki ketika Fir’aun sedang di kamar mandi. Namun, Fir’aun tidak mengenalinya. Lantas Iblis berkata kepadanya, “Celaka kamu! Kamu tidak mengenaliku? Padahal engkaulah yang menciptakanku? Bukankah engkau adalah orang yang berkata, ‘Saya adalah Rabb kalian yang Maha Luhur?”
Iblis pernah muncul di hadapan Nabi Sulaiman ‘alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepadanya, “Perbuatan apakah yang paling kamu sukai dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, pastilah saya tidak akan menyampaikan kepadamu bahwa saya tidak tahu apa ada sesuatu yang lebih saya sukai dari pada homoseks antara laki-laki dengan laki-laki lain dan lesbian antara perempuan dengan perempuan lain.’
Ada seseorang yang melaknat Iblis setiap hari seribu kali. Pada suatu hari ketika dia sedang tidur, dia didatangi seseorang yang membangunkannya. Dia berkata kepadanya, “Bangunlah, dinding ini akan roboh menimpamu.” Lalu orang tersebut berkata kepadanya, “Siapakah Anda? Kenapa Anda merasa kasihan kepada saya seperti ini?” Ia menjawab, “Saya adalah Iblis.” Dia berkata kepada Iblis, “Bagaimana bisa seperti ini padahal saya melaknatmu setiap hari seribu kali?” Iblis berkata, “Hal ini lantaran saya tahu kedudukan orang-orang yang mati syahid. Makanya, saya khawatir kamu termasuk di antara mereka sehingga engkau memperoleh kedudukan seperti mereka.”
Catatan: orang yang terkena reruntuhan dinding atau mati tergencet di bawah bangunan, maka dia dianggap mati syahid berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Orang-orang yang mati syahid ada lima, yaitu orang-orang yang terkena penyakit pes, orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (HR. Muslim)
Sumber: Hiburan Orang-orang Shalih, 101 Kisah Segar, Nyata dan Penuh Hikmah, Pustaka Arafah Cetakan 1

, ,

Hal aneh yang hanya bisa ditemukan di indonesia

hal aneh yang hanya bisa ditemukan di indonesia
….
Tuesday, 26 February 2013

Kata-kata Cinta terbaru 2013

Kata-Kata Cinta terbaru


Kata Kata Cinta - Bagi yang sedang kasmaran pastinya suka bermain kata kata mutiara cinta untuk disampaikan pada sang pacar. Kata cinta romantis itu wajib kamu ucapkan spesial buat kekasih agar hubungan pacaran juga semakin harmonis dipenuhi oleh cinta. Untuk itu sudah dikumpulkan kata-kata mutiara cinta yang bisa dijadikan inspirasi kalian semua khususnya yang lagi jatuh cinta.

Semua orang pastilah suka terhadap kata kata cinta, apalagi kata cinta ini di tujukan padanya. nah untuk teman teman yang lagi kasmaran gak ada salahnya untuk mengirim kata kata cinta kepada sang pujaan hati agar hubungan kalian semakin romantis. 

Setiap manusia tentunya pernah merasakan cinta, orang-tua, sahabat, kekasih dan lainnya. dan tentunya akan sangat wajar bila perasaan cinta etrsebut segera diungkapkan. Banyak cara mengungkapkan cinta, salahsatunya adalah dengan menggunakan kata-kata. Biasanya, kata-kata yang digunakan untuk merayu atau mengungkapkan cinta adalah kata-kata super romantis yang sangat dalam maknanya, tetapi tidak jarang pula pecinta yang mencari kata-kata unik untuk mengungkapkan perasaannya, kata-kata yang lebih ringan namun tetap tidak mengurangi esensinya. Contohnya dengan menggunakan kata-kata cinta romantis berikut ini :


Kata Kata Mutiara Cinta

Ketika dua hati tulus mencinta, tak ada waktu yang terlalu lama, tak ada jarak yang terlalu jauh, karena mereka tahu apa artinya setia.


Cinta harus berasal dari hati. Maka jika tidak dari hati, jangan pernah berucap bahwa kamu mencinta.

Jika seseorang bahkan tak berusaha menyediakan waktunya untukmu, kamu harus berani memutuskan tuk berhenti mengharapkannya.

Hidup terlalu singkat jika terus mengenang cintamu di masa lalu, disaat kamu bisa menciptakan cerita baru dengan yang mencintaimu.

Wanita yang pintar tahu bagaimana mencintai seorang pria, tapi wanita yang pernah terluka tahu siapa yang pantas dicinta.

Dalam cinta, berhati-hatilah dlm berkata, karena meski amarah menguasai logika, hatimu takkan berhenti merindukannya.

Salah satu keputusan tersulit dalam cinta adalah ketika kamu harus memilih untuk bertahan atau melepaskan.

Tak ada cinta yg harus disembunyikan. Jika kamu harus melakukan itu hanya tuk bahagia, cintamu tak pantas dipertahankan.

Dalam cinta, jangan menunggu orang yg tepat menghampiri hidupmu. Lebih baik jadilah orang yg tepat yg menhampiri hidup seseorang.

Semua orang tahu bagaimana mencinta, tapi hanya sebagian orang yg tahu bagaimana tetap tinggal di satu hati tuk jangka waktu yg lama.

Cinta berarti tanpa jarak. Ketika aku mengucapkan "Aku cinta kamu", tidak ada jarak antara hatiku dan hatimu. Selamat malam cinta.

Jika cinta ungkapkan saja, katakan apa yang kamu rasakan. Jangan peduli kata orang lain karena hidup ini kamu yang menjalani.

aku sadar kalau tidak sempurna tapi kau menyempurnakan dengan cintamu aku tidak mungkin membaca pikiranmu tapi aku bisa mencintaimu sepenuh hatimu jika aku selalu membuat kesal maka berilah waktu sedikit unutk membahagaikan dirimu

cinta adalah berbagai walaupun memiliki dua raga tapi memiliki satu hati

cukup kau katakan pada semua orang bahwa yang mencintaimu tulus hanya aku

jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa diatas cinta

cinta bukanah kata kata tapi 1000 tindakan

salah moment terindah adalah mencintai dirimu

aku mencintaimu karena usahamu untuk mencintaiku

Mulai selalu hari-hari dengan senyuman. Milikilah pesona positif dalam kehidupan dan jadilah inspirasi bagi orang lain, sehingga mereka merasa NYAMAN

Kesederhanaan yang bersahaja. Jika kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, mana yang Anda pilih; yang glamour atau yang bersahaja ... ? Kemegahan yang rendah hati ... ~

"Dalam setiap keindahan, selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran, selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih, selalu ada hati yang menerima."

Jaga Pikiran Anda Karena Akan Menjadi Kata-Kata Anda Jaga Kata-Kata Anda Karena Akan Menjadi Tindakan Anda Jaga Tindakan Anda Karena Akan Menjadi Kebiasaan Anda Karena Semua Itu Akan Mengubah Nasib Anda

Berpikir tak ada kata "kebetulan". Jika atasan/rekan memuji hasil kerja Anda, berpikirlah bahwa Anda memang layak menerimanya.

Klu kita kehilangan harta kita kehilangan sedikit,klu kita kehilangan kesehatan kita kehilangan banyak, klu kita kehilangan integritas kita kehilangan semua. apa yg dikatakannya tidak sesuai dengan perbuatannya,org seperti itulah yg tidak punya integritas.

SENYUM, Ringan tak bersuara namun penuh makna SENYUM, Murah namun tak ternilai oleh materi SENYUM, ... Tak butuh tenaga namun besar motivasinya SENYUM, Hal yg mudah namun selalu nampak indah SENYUM, Suatu hal yg biasa namun bisa jadi spesial SENYUM, Ibadah yg mudah namun sangat berpahala
Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan beberapa orang, namun informasi di tangan orang banyak. -John Naisbit

Cinta hanya akan indah pabila berpondasikan kasih sang pencipta. Karena Cinta berasal dari-Nya Dan cinta yg paling utama adalah cinta kepada sang pencipta cinta

Datang dan pergi seperti angin tak beraturan dan arah merasakan cinta dalam kehidupan kadang ku bahagia kadang ku bersedih

Pagi yang cerah ketika bersamamu, malam yang indah ketika mendengarkan suara mu , hati yang bahagia ketika memiliki mu selamanya.

Baru sebentar saja kau bergegas meninggalkanku
Rasa rindu padamu kini bersarang di benakku
Cinta itu anugrah yang tak mungkin mudah tuk melepaskannya
Walau seribu rintangan
Tak gentar ku untuk menjalani semua denganmu


“Tadi malam aku kirim bidadari untuk menjaga tidurmu. Eh, dia buru-buru balik. Katanya, ‘Ah, masa bidadari disuruh jaga bidadari?”

“Kalau kamu nanya berapa kali kamu datang ke pikiranku, jujur aja, cuma sekali. abisnya, ga pergi2 sih!”

“Sempet bingung jg, kok aku bisa senyum sendiri. Baru nyadar, aku lagi mikirin kamu”

“Kalau suatu saat kamu hancurkan hatiku… akan kucintai kamu dengan kepingannya yang tersisa.”

“Berusaha melupakanmu, sama sulitnya dengan mengingat seseorang yang tak pernah kukenal. — .”

“Kalau kamu ajak aku melompat bareng, aku ngga bakalan mau. Mending aku lari ke bawah, bersiap menangkapmu.”

“Aku pernah jatuhkan setetes air mata di selat Sunda. Di hari aku bisa menemukannya lagi, itulah waktunya aku berhenti mencintaimu.”

“Ga usah janjiin bintang dan bulan untuk aku, cukup janjiin kamu bakal selalu bersamaku di bawah cahayanya.”

“Kalau kamu nanya mana yg lebih penting buat aku: hidupku atau hidupmu, aku bakal jawab hidupku. Eits, jangan marah dulu, karena kamulah hidupku.”

“Pertama ketemu, aku takut ngomong sama kamu. Pertama ngomong sama kamu, aku takut kalau nanti suka sama kamu.. Udah suka, aku makin takut kalau jatuh cinta. Setelah sekarang cinta sama kamu, aku jadi bener2 takut kehilangan kamu. Kamu emang menakutkan!”

“Ketika hidup memberiku seratus alasan untuk menangis, kau datang membawa seribu alasan untuk tersenyum.”

“Jika aku bisa jadi bagian dari dirimu, aku mau jadi airmatamu, yang tersimpan di hatimu, lahir dari matamu, hidup di pipimu, dan mati di bibirmu.”

“Orang bilang bulan itu indah…tapi aku bilang tidak. Orang bilang planet venus itu cantik…tapi menurut aku tidak. Aku bilang bumi itu indah dan cantik…karena ada kamu.”

“Kalo lagi sama kamu, aku pengen pake Chronosphere terus. Supaya aku bisa sama-sama kamu selamanya.”

“Aku kayanya gagal jadi penulis Novel deh, soalnya dari tadi aku nulis, yang tertulis cuma nama kamu aja..”

“Eh kita main rampok2an yuk, aku curi hatimu, kamu curi hatiku”

“Kopi apa yang manis? Kopikir-pikir, rasanya cuma kamu”

“mungkin Tuhan sudah hafal do’aku. soalnya monoton. selalu ada tentang kamu”

“Bedanya kamu sama rumus? Rumus susah diingat, kamu susah dilupain.”

“kayaknya aku sering liat kamu deh… Oh iya, di mimpiku.”

“Neng tukang pahat, ya? Soalnya Abang selalu mematung kalo ada Neng dideket Abang..”

“Dicari: Tukang Gali Kubur. Buat bikinin aku kuburan kalau cintaku kamu tolak.”

* Ak minta Pinmu donk|Pin bknnya km sdh punya?|ya yg kali ini PINdahin seluruh cintamu, ke dlm hatiku

* Nanti belajar yuk? | belajar apa? | belajar memahami hati masing-masing  

* Tau ga km persamaanya dgn soal ujian ? |apa tuch ?|sama2 perlu diperjuangkan krn menyangkut masa depanku

* Menunggu itu menjadi mudah, asalkan kau temani ak sambil menghabiskan seluruh sisa waktuku

* Boleh pinjem hpmu gak?” ak mau telp sebentar, Cuma mau kabari orangtuamu, bidadarinya itu aman bersama dengan ak

* Tau ga kenapa donat selalu bolong tengahnya ? krn yg utuh dan bulat hanya cintaku untukmu  

* Aku tahu satu jam itu 60 menit dan satu menit itu 60 detik. Tapi aku gak pernah tahu kalau satu detik tanpa kamu itu seperti seumur hidup.. 

* Gimana kalo kita berdua jadi komplotan penjahat: Aku mencuri hatimu, dan kamu mencuri hatiku ?

* Bertemu denganmu adalah takdir, menjadi temanmu adalah pilihanku, tapi jatuh cinta denganmu itu di luar kemampuanku..

* Ingin meraih kembali cintamu menjadi kenyataan. Saat diriku dalam siksaan cinta, dirimu melenggang pergi tanpa pernah memikirkanku.

* Apa bedanya angkot dengan kamu? emang apa bang? klo angkot jauh dekat 2.000,,, klo kmu jauh dekat di hati akuu…

* Hey kamu! Iya kamu, coba sini aku lihat, stop kontaknya di mana sih? kok tatapan matanya nyentrum gitu~

* Aku gak butuh satu juta mawar darimu, aku hanya butuh cinta dan kasih sayang yang tulus dari dirimu aja.

* Baca majalah, menyerap banyak ilmu. Hati ini tak akan lelah, untuk selalu mencintaimu

 Hanya karena seseorang tidak mencintaimu dengan cara yang kamu inginkan bukan berarti ia tidak mencintaimu setulus hati.
Lebih baik mencintai seseorang yang jauh tapi sangat menginginkan kebersamaan daripada seseorang yang dekat tapi tak peduli
Kata mutiara cinta: Jangan pernah membandingkan orang disekitarmu, terlebih orang yg kamu cintai. Tak ada manusia yg sempurna. Cintai apa adanya.
Hidup itu seperti permainan. Bukan untuk memenangkannya, tp memberi yg terbaik dan menikmati permainannya.
Hal terbaik yg bs dilakukan wanita utk pria yg ia cintai adl memastikan bhw pria tsb lbh dr segalanya yg bs dibeli dgn uang.
Hal terbaik yg bs dilakukan pria utk wanita yg ia cintai adl memastikan bhw wanita tersebut adl prioritas & tujuan hidupnya.
Jika kamu habiskan waktu yakinkan orang yg tak cintaimu untuk mencintaimu, kamu kehilangan waktu untuk dicintai orang yg mencintaimu.
Cinta tidak egois, tak juga memaksa. Ketika kebahagiaan orang yg kau cinta lebih penting daripada kebahagiaanmu. Itu CINTA.
Mencintaimu memang membutuhkan ketulusan, tulus mencintaimu & tulus merelakanmu pergi dari hidupku
Aku itu orangnya memang pendiam, diam-diam jatuh cinta kepadamu & diam-diam aku menahan perih karenamu :')
Cinta yg hanya atas dasar nafsu semata akan hancur pda akhirnya┐(ˇ.ˇ)┌
Jarak adalah sebuah test. Dimana bisa menguatkan bisa juga menghancurkan...
Jatuh cinta denganmu adalah hal yg mudah. Tapi untuk tetap mencintaimu perlu usaha keras...
Ladies, kecantikan fisik hanya akan mendapat perhatian dari mata, tetapi kecantikan kepribadian akan mendapat perhatian dari hati.
Jangan kembali pada dia yg telah buatmu terluka, hanya karena kamu tak sabar menunggu dia yg mampu buatmu bahagia.
Dalam cinta, kamu tak perlu MENCARI orang yang tepat, tapi yang kamu perlukan adalah MENJADI orang yang tepat bagi dia yang kamu cinta.
Jika kamu tak mau belajar mencinta, maka kamu nanti akan terbiasa membenci. Dan, suatu saat kamu akan bingung membedakan keduanya.
Awali harimu dengan doa dan senyum di wajah. Well, kamu tak pernah tahu akan ada seseorang yang akan jatuh cinta karenanya..
Mereka yang mencintaimu tak akan mungkin tega melukaimu. Untuk itu. jangan kamu lukai mereka dengan mencintai orang lain.
Biarkan orang yang kamu cintai mengetahui perasaanmu padanya. Memendam cinta hanya akan menyakiti dirimu sendiri.
Terkadang, meski seseorang masih sangat berarti bagimu, kamu tahu bahwa dia tak pantas dipertahankan lagi, untuk kebaikan dirimu sendiri.
Menyakitkan ketika kamu selalu mengingat seseorang di setiap harimu, tapi dia menyadari hadirmu hanya disaat dia membutuhkan sesuatu darimu.
Terkadang kamu memilih tuk meninggalkan seseorang, bukan karena kamu berhenti mencintai, tapi karena kamu merasa tak lagi dihargai.
Jika kamu berubah hanya karena ingin seseorang menyukaimu, kamu akan dicintai seseorang yang bukan dirimu! Be Yourself!
Kata Cinta Romantis: Dia yang tulus mencintaimu, bukan dia yang buatmu tertawa ketika kamu bersedih, tapi dia yang melihatmu tertawa tapi tahu kamu tengah bersedih.
Belajarlah mencintai dirimu sendiri hingga kamu mampu menyadari bahwa kamu adalah pribadi berbeda yang membuatmu begitu istimewa.
Cinta bukan tentang berapa lama kamu telah mengenal seseorang, tapi tentang seseorang yang buatmu tersenyum sejak kamu mengenalnya.
Jika kamu bertemu seseorang yang senyumnya mampu membuat dirimu tersenyum, kamu mungkin telah menemukan orang yang tepat untuk hidupmu.
Jika seseorang bisa mencintai kekuranganmu, membuatmu merasa dibutuhkan setiap waktu, dan suka habiskan waktu denganmu.
Cinta memberikan alasan untuk tersenyum & waktu indah untuk tertawa, tapi kadang cinta juga memberikan kenangan yang tak pernah terlupa.
Kadang kamu tak sadar apa yang kamu miliki hingga mereka pergi.
Kamu terlalu angkuh ucapkan maaf hingga akhirnya kamu yg menangis.

CEMBURU itu wajar, karena kamu takut kehilangan. Tapi jika TERLALU, kamu lebih mencintai dirimu sendiri daripada cinta itu sendiri.

Ketika mencintai seseorang, cintai apa adanya. Jangan berharap dia yang sempurna, karena kesempurnaan adalah ketika mencinta tanpa syarat.

Berhenti mencari seseorang yang pantas dicinta, karena yang kamu butuh hanya kemampuan untuk tulus mencinta.

Jika kamu mencintai seseorang, jangan pernah malu untuk menyatakan. Rasa malu akan lebih baik daripada penyesalan seumur hidup.

Cinta tak kan menuntut kesempurnaan. Cinta kan menerima, memahami, rela berkorban. Karena seharusnya cinta membuatmu bahagia, bukan tersiksa

Cinta harus berasal dari hati. Maka jika tidak dari hati, jangan pernah berucap bahwa kamu mencinta.

Kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu nama tetap dihati, kemudian berjanji untuk tidak mengkhianati.

Tetaplah berbagi meski kamu merasa tak punya apa-apa. Karena kamu bisa berbagi perhatian, kasih sayang, pun cinta. Tuluslah ketika berbagi.

Kadang lebih baik menjauh dari dia yg kamu cinta, bukan karena berhenti mencinta, tapi karena harus melindungi dirimu dari luka.

Kamu tak perlu memiliki segalanya tuk bahagia, karena yang kamu butuh hanya seseorang yang mampu buatmu tersenyum ketika hatimu terluka.

Jangan terus tangisi dia yg telah pergi demi orang lain. Dia menghampiri hidupmu tuk mengingatkan bahwa yg terbaik telah menantimu di depan.

Ketika tulus mencinta, meski dia telah berikan luka yg tak terlupa, rasa yang ada takkan pernah sirna, terutama kenangan indah bersamanya.

Ketika jatuh cinta, jangan berjanji tak saling menyakiti, namun berjanjilah tuk tetap bertahan, meski salah satu tersakiti.

SEDIH ketika kamu menginginkan seseorang tapi tak bisa memilikinya. Lebih sedih ketika kamu telah memilikinya, lalu kehilangannya.

Hanya karena dia tak menyukai sikapmu, tak berarti kamu harus mengubah kepribadianmu. Jgn kehilangan dirimu dlm proses mencintai seseorang.

Tak ada yang lebih kuat dari cinta yang tulus dari hati. Kamu harus percaya tuk saling memahami, dan kamu harus memahami tuk saling percaya.

Jangan takut melepaskan sesuatu yg terus menyakiti. Kamu tak pernah tahu hal baik apa yg telah Tuhan siapkan tuk mengganti yg telah hilang.

Bersyukur atas apa yang dimiliki. Tak perlu iri atas keberhasilan orang lain, karena Tuhan telah mempersiapkan keberhasilan untukmu juga.

Jangan sesali mereka yg menghampiri hidupmu, lalu memilih pergi. Karena mereka telah mengajarkanmu bagaimana cara tuk melepaskan.

Kenapa masih bertahan jika sebenarnya kamu tak diinginkan? Tinggalkan, maka kemudian kamu akan menemukan kebahagiaan.

Hati yg tulus mencinta, takkan lelah tuk bertahan, takkan menyerah tuk berjuang, karena dia percaya bahagia pasti dia temukan.

Cintai dan sayangi ibumu, karena meski terkadang kamu tak menyukai keputusannya, pada akhirnya hanya dia yg selalu ada untukmu.

Jangan menghakimi yg tak kau ketahui. Jangan mencintai yg tak bs kau percayai. Jangan membenci yg tak bs kau miliki.

Kadang kamu harus berhenti peduli pada seseorang, bukan karena membencinya, tapi karena dia tak pernah menyadari pedulimu.

Cinta tak hanya berawal dari tatapan mata. Cinta hadir dari tulusnya hati ketika diri tak mampu berpikir jernih. Percaya Hati.

Cinta selalu memberi bahagia dan sakit di hatimu. Bahagia karena bersama yang kamu cinta. Sakit karena tahu bahwa kamu begitu rapuh.

Aku ngelakuin semuanya buat kamu
Karna aku sayang kamu
Aku juga gak mau kehilangan kamu
Aku harap kita akan slalu bersama
Walaupun aku banyak kekurangan yang mungkin mengecewakan kamu
Tapi yang pasti
Aku gak mau jauh dari kamu

Baru sebentar saja kau bergegas meninggalkanku
Rasa rindu padamu kini bersarang di benakku
Cinta itu anugrah yang tak mungkin mudah tuk melepaskannya
Walau seribu rintangan
Tak gentar ku untuk menjalani semua denganmu

Aku hanya ingin habiskan malamku denganmu
Aku hanya ingin mendengar suaramu
Aku ingin mendengar ucapanmu yang mampu tenangkan aku

Ku petik daun tuk ku jadikan kertas
Ku patahkan ranting tuk ku jadikan pena
Ku teteskan airmata tuk ku jadikan tinta
Lalu kutulis bahwa..
Aku sayang kamu

Kemanakah kan kucari ketenangan hati
Ketika kau beranjak pergi
Karna hingga saat ini kau belum juga kembali
Kemanakah ku temukan jatidiri
Ketika semua penantian ku tiada berarti..

Aku tau bahwa semua yang hidup pasti mati,
tapi aku sangat yakin kamu tak akan terganti sayang...

kalau kamu ajak aku melompat bareng, aku gak ikut! Aku memilih turun ke bawah untuk menangkapmu.

Memberikan seluruh cintamu kepada seseorang bukanlah jaminan dia akan membalas cintamu!? Jangan mengharapkan balasan cinta, tunggulah sampai cinta berkembang di hatinya, tetapi jika tidak, berbahagialah karena cinta tumbuh dihatimu.

Bila mungkin sekarang aku merasakan betapa aku semakin mencintaimu itu bukan berarti gombal ataupun berlebihan, karena tak bisa ku pungkiri itulah yang sebenar-benarnya terjadi saat ini. I love you sayang.

kutahu tak ada hidup yang sempurna kutahu bahagia terletak diantara senyum dan tangis sesaat ku terdiam, tarasa denyut nyilu di rusuk kiriku kucoba berkata engkau hadir karenaku


Demian Kata-kata Mutiara Cinta, simak Juga Kata Nasehat Cinta Romantis, Lucu dan Gokil


Monday, 25 February 2013

Kata-kata Nasehat Lucu Gokil Bikin Ngakak

Kata-Kata Nasehat Lucu Dan Gokil


Apapun Itu lagi-lagi mau bagiin kumpulan nasehat lucu nih, nasihat ini berisikan kata-kata nasehat cinta yang romantis tapi ada humornya juga jadi gokil gitu deh. Ada beberapa nasehat untuk para jomblowan dan jomblowati yang hobbynya galau juga lho, jadi ga usah kuatir nih bagi kalian yang langganan patah hati atau ditolak cintanya.. gkgkgkgk.. yuk cekidot beibeh,,

jgn sdih jd jomblo,jomblo itu nggak sendirian
maksut ny,krna jomblo tk terhitung jumblahnya

*******
Kata nasihat JOMBLO

sayangi pacar kamu atau akan kami rebut , tau sendiri orang yg jomblo haus akan "kasih sayang"
---------------------------------------------------------------------------
siapa bilang jomblo kesepian ? engga tuh banyak pacar orang lain yg ngedeketin kita
--------------------------------------------------------------------------
Cintai Ususmu... Minum Rondap tiap hari...... *ehh #iklanjomblo
---------------------------------------------------------------------------
Mblo, gue uda punya pacar..| ah.. Punya pacar aja bangga.. | emangnya loe punya apa mblo?| Punya Hidung Pesek.. | -__-"

*******
Laki-Laki seMakin kaya akkan semakiin nakal dan sebaLiknya perempuan semakin nakal akan semakin kaya :)

*******
ambilah pelajaran dari masa lalu,tinggalkan la sedikt untk orng lain

udh bertanya sesat dijln
memalukan

*******
belajar lah dari
pengalaman jd kalau blm ber pengalaman ya gak usah blajar

*******
Ada 3 Hal dalam hidup yang tidak akan kembali :
1. Waktu
2. Kata-kata
3. Kesempatan


Ada 3 Hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang :
1. Kemarahan
2. Keangkuhan
3. Dendam

Ada 3 Hal yang tidak boleh hilang :
1. Harapan
2. Keikhlasan
3. Kejujuran

*******
Ada 3 Hal yang paling berharga :
1. Kasih Sayang
2. Cinta
3. Kebaikan

Ada 3 Hal dalam hidup yang tidak pernah pasti :
1. Kekayaan
2. Kejayaan
3. Mimpi

Ada 3 Hal yang membentuk watak seseorang :
1. Komitmen
2. Ketulusan
3. Kerja keras

Ada 3 Hal yang membuat kita sukses :
1. Tekad
2. Kemauan
3. Fokus.

Ada 3 Hal yang tidak pernah kita tahu :
1. Rezeki
2. Umur
3. Jodoh

Tapi, ada 3 Hal dalam hidup yang pasti, yaitu :
1. Tua
2. Sakit
3. Kematian

Sumber : GOOGLE


Kata-kata Ucapan Selamat Pagi

Kata-kata Ucapan Selamat Pagi


Pagi ini aku mengucapkan Ucapan Selamat Pagi 2013 tuk sahabat-sahabat ku, kekasih ku, dan orang-orang yang aku cintai dan mencintai ku. Tak lupa sebelum aku update status fb alangkah indahnya jika ucapan kata selamat pagi ini aku sampaikan, beberapa koleksi kata mutiara selamat pagi terbaru ini semoga teman-teman menyukai nya

>>>>
Aku sangat bahagia pagi ini,
aku bangun di samping orang yang sangat aku sayangi..

***
Segera bangkit dari peraduan.
Tuk bersujud & pasrahkan diri pd illahi.
Semoga berkah dan anugerah slalu hadir sepanjang hari..
Amin..
Selamat Pagi..

***
Aku mendapatkan berkah yang sangat luar biasa pagi ini,
karena aku bisa melihat senyuman mu..

***
Aku melihat senyumnya lebih cerah dari sinar matahari pagi ini..

***
Memberi
Bukanlah MEGURANGI bagian berkat yg telah qt terima dr TUHAN,
Tetapi MENGEMBALIKAN berkat yg Dia TITIPKAN kepada qt..
Gbu ..
_met pagi_
have a nice day

***
Ber’sykurlah utk pagi yg indah ini..
Gunakanlah pagi ini dgn se’baik2nya..
Jadikanlah hidupmu ber’arti..
Jangan lewatkan masa2 indah dipagi ini..
Buatlah suatu yg berharga utk dirimu & org lain..
Morning all..
Gbu..

***
Selamat datang matahari pagi,
Biarlah hari ini menjadi ceria,
Seceria hati yang sedang ceria.. :)

***
Rembulan datang bersama bintang.
Cinta datang bersama kasih sayang.
Tapi sms'ku datang cuma kebetulan.
Tuk bilang met pagi doank.. hhee2..
Udah bangun belum yaa?

***
Tadi malam aku bermimpi memeluk mu,,
ingin sekali aku memeluk mu pagi ini..

***
Sayang.. Aku sangat bahagia hidup bersama mu,..
aku sangat bahagia bisa bangun pagi bersama mu..

***
Kesalahan bukan pada layar hp anda, ini ungkapan terdalam yang gak bisa aku artikan tapi kira2 artimya SELAMAT PAGI Ketika sangsurya memantulkan kehangatannya, bukalah mata indahmu segera... kamu itu kesiangan tau..

***
Kemana dunia berpihak di pagi ini?
Tak ada kabar yg kuterima,
Selain bisikmu yg kutemui pd sisa mimpi td mlm..
Selamat pagi..

***
Pagi tak akan pernah hadir tanpa melewati putaran malam mentari terbit menggantikan rembulan Sinarnya yang hangat memberi semangat dan harapan Tuk ucapkan selamat pagi sayangku! Miss you , love you, need you.

***
Selamat pagi sayang..
Aku ingin senyum mu yang ceria itu bisa mencriakan hati ku pagi ini

***
Pagi tlah sadarkan lelap mimpiku.
Begitulah pertama kali pagi menyapa hatiku.
dan tak lupa yg slalu mengingtkanku.
Untuk mengawali hariku dgn seutas senyem pd kehidupan.
"Selamat pagi"

***
Aku sangat ingin sekali menyapa mu pagi ini,
selamat pagi sayang..

***
Pagi adalah sebuah berkah yang indah.
Tak masalah cerah atau mendung.
Karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut KEHIDUPAN.
Selamat Pagi!

***
Aku sangat bahagia pagi ini,
aku bangun di samping orang yang sangat aku sayangi..

***
Aku mendapatkan berkah yang sangat luar biasa pagi ini, karena aku bisa melihat senyuman mu..
Aku melihat senyumnya lebih cerah dari sinar matahari pagi ini..

***
Selamat pagiii....
Awali pagimu dgn secangkir rindu,
Seteguk kebahagiaan,
Sepiring cinta, dan
Sesuap kasih sayang..
Iringi langkahmu dgn sedikit senyuman, dan
Penuhi hari2mu dgn kebaikan..
Met pagi..

***
Tadi malam aku bermimpi memeluk mu,
ingin sekali aku memeluk mu pagi ini..

***
Sayang.. Aku sangat bahagia hidup bersama mu,.
aku sangat bahagia bisa bangun pagi bersama mu..

Maafkna apabila kumpulan uacapan selamat pagi diatas kurang bagus atau sedikit norak, semata-mata hanya untuk membagi dan berbagi kebaikan kepada teman-teman pembaca, semoga bermanfaat.. makasih ya

sumber : http://bankheru.blogspot.com


Ini dia nih, Kata-kata bijak indah

Kata-Kata Bijak IndahKata-kata indah merupakan cerminan dari sifat dan kepribadian kita, ada banyak kata-kata bijak sehari-hari dalam hidup... Apapun Itu akan mencoba memberikan beberapa Kata-kata Bijak Terbaru 2013 untuk kawan-kawan pembaca semua, cekidot..
1. Seorang pemenang tidak pernah menyerah, dan orang yang menyerah tidak pernah menang.

2. Syukurilah apa yang anda dapatkan baik suka ataupun tidak maka anda sudah menghargai hidup anda sendiri

3. Pekerjaan yang berat apabila kita menikmati pekerjaan tersebut maka pekerjaan akan menjadi mudah dikerjakan dan memuaskan.

4. Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya.

5. Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudahnya.


6. Keberhasilan kita di masa depan lebih penting, daripada kepedihan kita di masa lalu.

7. Jangan membiarkan masalah bertumpuk sampai akhirnya kamu enggak bisa menyelesaikannya

8. Jangan terlalu berharap apa yang dapat dunia berikan untukmu,Tetapi berikanlah yang terbaik untuk dunia. Niscaya dunia akan menjadi tempat yang lebih indah.

9. Memberi adalah wujud perasaan berterima kasih terhadap berkat-berkat yang telah kita terima.

10. KASIH ITU MENUTUPI BANYAK KESALAHAN....KASIHILAH MUSUHMU...Bagaimana engkau dapat mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan bila manusia yang terlihat saja tidak dapat kau kasihi

11. Orang yang berpikiran positif, dalam kondisi apapun juga selalu memacu dirinya sendiri ke arah yang lebih baik, tanpa terpengaruh oleh kondisi luar, selalu berusaha melihat dari segi positif, dan menjadikan halangan sebagai tantangan untuk maju

12. Bila cintamu tak kunjung tiba sedangkan umur terus menua dan diri beranggapan bahwa pernikahan harus dijalankan demi mendapat pengakuan, jangan ada keraguan untuk melanjutkan asal tanamkan saling pengertian, karena pernikahan seperti ini akan terhindar dari badai kecemburuan

13. Orang malas tidak akan menangkap buruannya,tetapi orang rajin akan memperoleh harta yg berharga.

14. Ketika kamu gembira, kegembiraanmu tidak melampaui hakmu.Ketika kamu berkuasa, kamu tidak mengambil sesuatu yang bukan hakmu. itulah adab orang beriman

15. Orang sukses memiliki kebiasaan melakukan hal yang tidak suka dilakukan oleh orang malas.Orang sukses itu sendiri sebenarnya juga tidak suka melakukannya,tapi ketidaksukaan mereka di taklukkan oleh kekuatan tujuan mereka.

16. You Never Change If You Never Try..do it your own way by your self.Dont give up and be a weak until we die.Try to the best things what you got. BECAUSE YOU ARE NOT A LOOSER !!

17. Apapun yang bisa di bayangkan pikiran manusia, serta di yakini dan diusahakannya.. PASTI AKAN TERCAPAI!!!

18. Tanda akal seseorang itu adalah pekerjaannya, dan tanda ilmu seseorang itu adalah perkataannya.

19. Gagal dalam kemuliaan adalah lebih baik, daripada menang dalam kehinaan dan kecurangan.

20. Bicaralah ketika engkau merasa tak kunjung damai,biarkan teman''di sampingmu setia untuk mendengar semua keluhanmu itu,karena dunia ini tak mungkin selalu ada keluarga yang mampu mendengar semua rasa yang kau pendamkan dalam benak mu.di samping mu masih ada yang punyai derita batin sama sepertimu.

21. Tidak ada satupun sifat yang diberikan Tuhan kepada kita, yang tidak pernah berguna.

22. Gagal dalam sebuah pertempuran akan lebih ksatria,daripada gagal sebelum sempat menarik pedang.


23. Rasa hormat tidak selalu membawa persahabatan, tapi persahabatan tidak mungkin ada tanpa rasa hormat.

24. Gagalnya cinta bukanlah gagalnya hidup. Bahkan banyak orang yg berhasil karena ditempa kekecewaan yg sangat mendalam.

25. Jangan bersedih jika kamu tidak di hargai, tapi bersedihlah jika kamu tidak berharga lagi.

26. Jangan pernah perlihatkan kesedihan kita di depan umum, karena itu tak akan pernah berguna.

27. Seorang ibu tidak pernah memintamu untuk meletakkan dunia di tangannya, namun tutur kata yang halus, perangai yang santun, prilaku yang bertanggung jawab dari seorang anak adalah kebahagiaan buat seorang Ibu

28. Berpikir baik-baik sebelum melangkah atau mengucapkan sesuatu, karena bertindak atau berbicara yang tidak tepat waktu dan sasaran justru akan berakibat buruk. Adakalanya kita harus melangkah, adakalanya kita harus diam

29. Jangan pernah berhenti bermimpi...karena tak ada yang mustahil...selama mau berjuang untuk meraihnya.

30. Cinta seorang ibu berada tepat di bawah cinta Tuhan kepada kita. “Ibu tidak pernah lelah untuk menyayangi dan mengasihi kita. Cinta nya lebih mulia daripada cinta seseorang dimanapun di dunia ini. I’m sorry Mom! I never meant to hurt you! I never meant to make you cry.

31. Tidak menyesali ataupun dendam/marah pada hal-hal yang sudah berlalu, dan tidak menaruh rasa cemas yang berlebihan akan masa mendatang, itulah ketenangan sejati

32. Salah satu hal yang tidak dapat di daur ulang adalah waktu yang telah terbuang. Jadi pastikanlah kamu menggunakan setiap waktumu dengan baik.

33. Jangan engkau katakan setiap apa yang engkau ketahui, tapi ketahuilah setiap apa yang engkau katakan.

34. Membuang waktu mu untuk melakukan hal yang tidak berguna dapat menghancurkan masa depanmu.

35. Orang yang Adil adalah orang tidak dapat tidak berbuat tidak adil, dia bisa saja berbuat tidak adil tapi dia memilih untuk berbuat adil.


Subscribe